MAMY OKO NA WSZYSTKO

SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne)

Do prac świadczonych przez Agencję Ochrony Mienia CERBER należą usługi świadczone przez SUFO. W formacjach tych są zatrudnieni najbardziej doświadczeni pracownicy naszej firmy. Wszyscy oni posiadają Licencje Pracowników Ochrony Fizycznej. Pracownicy tych elitarnych zespołów wyposażeni są w broń kulową krótką, maszynową, gładkolufową, hełmy, kamizelki kuloodporne, środki przymusu bezpośredniego, niezawodne środki łączności radiowej oraz pojazdy specjalne przystosowane do konwojowania przedmiotów wartościowych. Zajmują się konwojowaniem wartości pieniężnych, ochroną osobistą i pracują w grupach interwencyjnych.

KONWOJOWANIE I INKASO

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne a także przedmioty i materiały niebezpieczne wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych - na podst. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna opowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) wraz z późniejszymi zmianami oraz na zgodnie z zasadami transportowania broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków bojowych, stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych.

OCHRONA OSOBISTA

Stawiając czoło wzrastającemu zagrożeniu i coraz większej zuchwałości przestępców świadczymy usługi w zakresie ochrony osobistej. Prowadzona jest przez pracowników doświadczonych i sprawdzonych, wykonujących wcześniej te zadania w służbach specjalnych - do ich zadań należy odpieranie bezpośredniego zagrożenia ze strony zamachowca.

GRUPY INTERWENCYJNE

Zadaniem Grup Interwencyjnych Agencji Ochrony Mienia CERBER jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań mających na celu ochronę życia i zabezpieczenie mienia. Ilość załóg Grup Interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych. Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi Grupy Interwencyjnej docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.